அளபெடை

0 Comments

TNPSC group IV இலக்கணம் அளபெடை அளபெடை அளபெடுத்தல் - நீண்டு ஒலித்தல் செய்யுளில் ஓசை குறையும்போது. சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் உள்ள நெட்டெழுத்துக்கள் தனது இரண்டு மாத்திரை அளவில் இருந்து நீண்டு ஒலிக்கும் அவ்வாறு ஒலிப்பது அளபெடை.  அளபு - மாத்திரை; எடை - எடுத்தல்…