உயர்தனி செம்மொழி
(9th Old book)

11 Comments

9th Old book வீறுடை செம்மொழி தமிழ்மொழி உலகம் வேரூன்றிய நாள் முதல் உயிர் மொழி” - பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் திருந்திய பண்பும் சீர்த்த நாகரிகமும் பொருந்திய தூய்மொழி தமிழ் செம்மொழியாம் - பரிதிமாற் கலைஞர் தொன்மை நுன்மை, திண்மை, எண்மை, இனிமை, தனிமை……. என பதினாறு செவ்வியல்…