அளபெடை

0 Comments

TNPSC group IV இலக்கணம் அளபெடை அளபெடை அளபெடுத்தல் - நீண்டு ஒலித்தல் செய்யுளில் ஓசை குறையும்போது. சொல்லின் முதலிலும் இடையிலும் இறுதியிலும் உள்ள நெட்டெழுத்துக்கள் தனது இரண்டு மாத்திரை அளவில் இருந்து நீண்டு ஒலிக்கும் அவ்வாறு ஒலிப்பது அளபெடை.  அளபு - மாத்திரை; எடை - எடுத்தல்…

பொது தமிழ் இலக்கணம்

0 Comments

முதலெழுத்தும் சார்பெழுத்தும் முதலெழுத்தும் சார்பெழுத்தும்      முதலெழுத்து உயிர் எழுத்து 12 ம், மெய்யெழுத்து 18 ஆகிய 30 எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் ஆகும்.    சார்பெழுத்து முதல் எழுத்தை சார்ந்துவரும் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்து ஆகும்.  10 வகைப்படும். உயிர்மெய்: உயிர் மெய் எழுத்தின் ஒலி வடிவம் மெய்யும் உயிரும் சேர்ந்ததாக…